DWG FastView-đo lệnh-đo khoảng cách

Hôm nay chúng ta cùng học cách đo khoảng cách trên hình vẽ nhé.

Hoạt động:

Nhấp vào nút "Đo" và chọn công cụ "Khoảng cách", công cụ này hiển thị bảng sau theo mặc định:

Bước 1: chỉ định điểm bắt đầu đo bằng cách nhấp hoặc kéo. Điểm bắt đầu sẽ nhận được bằng cách nhấc ngón tay.

Bước 2: chỉ định điểm kết thúc bằng cách nhấp hoặc kéo. Nó hiển thị thông tin sau giữa hai điểm được chỉ định: Độ dài, Góc, Độ tăng X và Độ tăng Y.

Bước 3: Bạn có thể lặp lại bước 2 và bước 3 để đo chiều dài của một đoạn khác.

Nhấp vào nút chuyển đổi và bạn có thể nhận được tổng chiều dài bằng cách chỉ định một số điểm.

Bước 1: xác định điểm đo bằng cách nhấp hoặc kéo;

Bước 2: nếu được chỉ định nhiều hơn hai điểm, nó sẽ hiển thị tổng chiều dài của tất cả các đoạn.

Nhấn và giữ hộp giá trị và chọn tùy chọn “Sao chép” để sao chép kết quả đo, nhấp vào “×” phía sau hộp giá trị hoặc “×” phía sau lời nhắc lệnh để kết thúc lệnh.

Thêm nofollow vào liên k?t

M? liên k?t trong c?a s? m?i Hi?n th? ngày