Dasar Privasi

TERMA DAN SYARAT PENGGUNAAN

PENTING: Sila baca yang berikut sebelum mengakses dan menggunakan Laman web ini. Terima kasih kerana melayari https://blog.dwgfastview.com. Kami berharap agar laman web ini ("Laman") bermanfaat dan bermaklumat. Berikut adalah terma dan syarat ("Syarat") yang berlaku dan mengatur penggunaan laman web ini oleh anda. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan terma atau syarat di sini, atau mempunyai sebarang pertanyaan, sebelum meneruskan, hubungi kami terus di will@blog.dwgfastview.com, dan kami dengan senang hati akan membantu anda.

Syarat Eksklusif.

Harap maklum bahawa Syarat ini secara eksklusif mengatur akses dan penggunaan Laman web ini dan tidak mengubah atau mempengaruhi terma dan syarat. Walau bagaimanapun, beberapa halaman di Laman ini atau kawasan di Laman ini dengan akses terhad ("Laman Selamat", termasuk muat turun sumber) mungkin memerlukan penggunaan syarat dan syarat tambahan atau khas (contohnya, pendaftaran untuk memuat turun perisian).

Perubahan ke Laman web.

Untuk meningkatkan perkhidmatan kami kepada anda, kami berhak untuk membuat perubahan dalam akses, operasi, dan kandungan Laman web ini setiap saat tanpa pemberitahuan. Kami juga berhak untuk membuat perubahan dalam Syarat, jadi periksa sebelum setiap penggunaan untuk perubahan.

Proses Pendaftaran dan Pengguna Berdaftar.
Laman web ini dikhaskan secara eksklusif untuk penggunaan orang yang telah menyelesaikan proses pendaftaran. Tidak ada orang lain selain pengguna berdaftar yang boleh memuat turun sumber dari laman web ini. Kata laluan dan pendaftaran tidak boleh dipindah milik. Anda bertanggungjawab sepenuhnya dan bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan dan kerahsiaan kata laluan ini dan sewajarnya.

Notis Hak Cipta.

Anda mengakui bahawa, melainkan jika ditentukan secara khusus, DWG FastView adalah pemilik tunggal semua hak harta intelek ke Laman ini dan kandungannya, termasuk tetapi tidak terhad kepada perlindungan hak cipta untuk semua kandungan, termasuk reka bentuk, susun atur, grafik, foto, format, dan elemen visual lain dari Laman web ini. Semua hak pemilikan yang berkaitan dengan maklumat dan bahan yang terdapat di Laman ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada nama, logo, tanda dagang, grafik, foto, gambar, audio, video, mesej, fail dan kandungan DWG FastView, dimiliki atau telah sewajarnya dilesenkan oleh DWG FastView, DENGAN SEMUA HAK DIBERIKAN. Halaman dan kandungan Laman boleh disalin secara elektronik atau dicetak dalam bentuk salinan untuk maklumat dalaman, penggunaan peribadi atau bukan komersial sahaja, dengan syarat tidak ada pengubahsuaian yang dibuat, ia tidak diterbitkan di media mana pun, dan di setiap halaman salinan dalaman yang pernah ada, DWG FastView diakui sebagai sumber dengan simbol hak cipta. Anda tidak diberi lesen untuk menggunakan kandungan. Sebarang penggunaan selain yang dinyatakan di atas, termasuk pembiakan, pengubahsuaian, penyalinan, paparan atau penggunaan DWG FastView yang dilindungi hak cipta atau logo, grafik, foto atau gambar lain yang dilindungi hak cipta, tanpa izin bertulis DWG FastView sebelumnya, adalah dilarang sama sekali dan akan dikuatkuasakan sepenuhnya mengikut undang-undang. Kecuali data dan maklumat yang diserahkan berdasarkan perjanjian yang ada dengan DWG FastView, segala idea, bahan, atau kandungan yang dikemukakan oleh mana-mana pengguna di atau melalui Laman web ini (termasuk melalui e-mel) adalah, sejauh anda memiliki hak harta intelek, satu-satunya hak milik DWG FastView, dan DWG FastView tidak mempunyai kewajipan kerahsiaan dan kami juga tidak bertanggungjawab terhadap sebarang tuntutan pelanggaran atau penyelewengan yang mungkin disebabkan oleh sebarang penyerahan. Maklumat peribadi yang dihantar akan dilayan sesuai dengan Pernyataan Privasi kami. DWG FastView tidak memberikan jaminan, pernyataan atau jaminan bahawa kandungan Laman web ini atau penggunaannya tidak akan melanggar hak kekayaan intelektual mana-mana orang, dan juga bahawa penggunaan, pemindahan, pembiakan, pengedaran, penghantaran, atau penyimpanan kandungan Laman di luar China mematuhi undang-undang pihak berkuasa atau bidang kuasa pemerintah lain yang mungkin berlaku.

Tidak Ada Jaminan.

Maklumat di Laman web ini disediakan untuk tujuan maklumat umum sahaja. Walaupun DWG FastView berusaha untuk memberikan maklumat yang tepat pada masanya, tepat dan lengkap, anda mungkin menemui beberapa kesilapan atau ketinggalan tipografi, teknikal, fakta, atau kesalahan lain dalam maklumat yang diberikan. Sila beri perhatian kepada kami di will@blog.dwgfastview.com, Oleh kerana kesalahan tersebut mungkin berlaku, DWG FastView tidak memberikan jaminan, jaminan atau pernyataan, tersurat atau tersirat, mengenai keamanan, ketepatan waktu, relevansi, kecukupan, ketepatan, kebolehpercayaan, kecergasan untuk tujuan tertentu, judul, pelanggaran atau kelengkapan data, maklumat, atau perkhidmatan apa pun yang diberikan kepada anda di atau melalui laman web ini, atau mengenai maklumat yang anda berikan kepada kami. Kami memberikan maklumat dan kandungan lain yang terkandung di sini berdasarkan "sebagaimana adanya, di mana ada," dan semua jaminan (tersurat atau tersirat) ditolak, termasuk tetapi tidak terhad kepada jaminan tersirat mengenai kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu , dan bukan pelanggaran.

Mematuhi Semua Undang-Undang.

Laman web ini dikendalikan dari pelayan yang terletak di Beijing, China. Anda bersetuju bahawa penggunaan Situs ini oleh Anda akan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang relevan dan berlaku, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada undang-undang dan peraturan China. Maklumat yang diberikan di dan melalui Laman ini atau Laman yang Diamankan dapat dianggap dalam beberapa kasus sebagai teknologi terkawal dan tunduk pada undang-undang dan peraturan China. Adalah menjadi kewajiban anda untuk memverifikasi dan mematuhi semua undang-undang dan peraturan prc yang berkaitan dengan potensi akses, pemindahan dan penggunaan setiap informasi di sini yang dapat dianggap "dikendalikan" seperti yang ditentukan oleh undang-undang.

Pautan Luar.

Untuk maklumat atau kemudahan anda, Laman ini mungkin mengandungi pautan langsung atau pautan hiper ke laman web yang dikendalikan oleh pihak ketiga. Apabila mengklik pautan tersebut, anda akan meninggalkan Laman web kami. Oleh itu, DWG FastView tidak mempunyai kendali atas, tidak menyokong, dan tidak bertanggung jawab atas, kualiti, operasi, kebolehpercayaan, kepatuhan terhadap undang-undang, etika, amalan perniagaan, atau kandungan laman web pihak ketiga tersebut, atau untuk produk atau perkhidmatan apa pun yang diiklankan atau disediakan di dalamnya. Sebarang urus niaga dengan pihak ketiga tersebut, termasuk penyediaan maklumat peribadi anda, adalah risiko anda sendiri. Kami dengan tegas menolak semua tanggungjawab yang timbul dari akses anda dan untuk kandungan yang terdapat di dalam atau melalui laman web pihak ketiga tersebut.

Akses ke Luar China.

Sekiranya anda mengakses Laman web ini dari luar China, anda melakukannya dengan risiko anda sendiri, dan anda tetap bertanggungjawab sepenuhnya dan bertanggung jawab atas keakraban dan kepatuhan terhadap Syarat ini serta undang-undang, peraturan, arahan, kod, dan peraturan China, termasuk undang-undang dan peraturan nasionalnya, serta undang-undang dari mana Anda mengakses Laman web ini, dan bidang kuasa lain yang berlaku yang mungkin terlibat dalam akses, transmisi, perutean, penerimaan, pengungkapan, penyimpanan atau penggunaan maklumat mengenai Laman web ini, atau sebarang transaksi komersial yang dilakukan di atau melalui Laman web ini.

Batasan Tanggungan dan Ganti rugi.

Anda bersetuju bahawa DWG FastView dan pelanggannya, rakan kongsi, dan pekerja, pegawai, pengarah, kontraktor, vendor, pembekal, pemberi lesen, penerima hak, pengganti, penanggung insurans dan ejen masing-masing, tidak bertanggungjawab dalam hal apa-apa kerosakan (termasuk untuk apa-apa yang istimewa , kerosakan tidak langsung, ekonomi, teladan, sampingan atau akibat) atau kehilangan apa-apa sifat yang mungkin berlaku akibat daripada akses dan penggunaan laman web ini oleh anda.

Undang-undang dan Penyelesaian Pertikaian yang Berlaku.

Anda bersetuju bahawa Syarat ini akan ditafsirkan di bawah undang-undang Kota Beijing, tanpa mengira konflik peraturan undang-undang, dan tanpa menghiraukan undang-undang bidang kuasa lain yang mungkin ditegaskan. Sebarang pertikaian atau tuntutan yang mungkin anda miliki ("Tuntutan") yang timbul dari akses atau penggunaan Laman web anda hendaklah diserahkan terlebih dahulu secara bertulis kepada DWG FastView dalam satu bulan (30 hari) dari berlakunya peristiwa di mana Tuntutan tersebut didakwa berdasarkan, atau Tuntutan tersebut akan dianggap dilepaskan. Segala Tuntutan yang telah diserahkan kepada DWG FastView yang belum diselesaikan dalam jangka waktu yang munasabah untuk tidak melebihi enam (6) bulan dapat dikemukakan kepada arbitrase yang mengikat sebagai alternatif eksklusif untuk proses pengadilan. Anda dengan tegas mengetepikan hak untuk mengajukan tuntutan hukum di mana-mana bidang kuasa terhadap DWG FastView berdasarkan akses atau penggunaan laman web ini atau berdasarkan syarat-syarat ini. Sebarang timbang tara akan ditadbir oleh Suruhanjaya Timbang Tara Beijing di Beijing, sesuai dengan peraturan dan prosedur komersial yang berlaku . Sebarang penghargaan timbang tara secara khusus akan mengecualikan sebarang kerosakan khas, tidak langsung, insidental, teladan, hukuman atau akibatnya.

DASAR PRIVASI.

DWG FastView.net, laman web rasmi DWG FastView, berkongsi kebimbangan anda mengenai menjaga integriti dan privasi maklumat peribadi yang dikumpulkan di Internet. DWG FastView berkomitmen untuk melindungi privasi anda, dan Dasar Privasi berikut ("Dasar") bertujuan untuk menjelaskan amalan pengumpulan dan penyebaran maklumat kami sehubungan dengan laman web DWG FastView ("Situs"). Sila tinjau keseluruhan Dasar dan jangan ragu untuk menghubungi kami sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan.

Pengumpulan Maklumat Peribadi.

Anda bersetuju bahawa Syarat ini akan ditafsirkan di bawah undang-undang Kota Beijing, tanpa mengira konflik peraturan undang-undang, dan tanpa menghiraukan undang-undang bidang kuasa lain yang mungkin ditegaskan. Sebarang pertikaian atau tuntutan yang mungkin anda miliki ("Tuntutan") yang timbul dari akses atau penggunaan Laman web anda hendaklah diserahkan terlebih dahulu secara bertulis kepada DWG FastView dalam satu bulan (30 hari) dari berlakunya peristiwa di mana Tuntutan tersebut didakwa berdasarkan, atau Tuntutan tersebut akan dianggap dilepaskan. Segala Tuntutan yang telah diserahkan kepada DWG FastView yang belum diselesaikan dalam jangka waktu yang munasabah untuk tidak melebihi enam (6) bulan dapat dikemukakan kepada arbitrase yang mengikat sebagai alternatif eksklusif untuk proses pengadilan. Anda dengan tegas mengetepikan hak untuk mengajukan tuntutan hukum di mana-mana bidang kuasa terhadap DWG FastView berdasarkan akses atau penggunaan laman web ini atau berdasarkan syarat-syarat ini. Sebarang timbang tara akan ditadbir oleh Suruhanjaya Timbang Tara Beijing di Beijing, sesuai dengan peraturan dan prosedur komersial yang berlaku . Sebarang penghargaan timbang tara secara khusus akan mengecualikan sebarang kerosakan khas, tidak langsung, insidental, teladan, hukuman atau akibatnya.

Penggunaan Data Peribadi yang Dikumpulkan.

DWG FastView tidak akan menjual, berkongsi, menyewa atau mendedahkan kepada pihak ketiga sebarang maklumat pengenalan diri, seperti nama, alamat pos dan e-mel, nombor telefon dan maklumat peribadi lain yang anda berikan secara sukarela kepada kami, kecuali (a) untuk memberikan perkhidmatan yang anda telah meminta; (b) sejauh yang diperlukan untuk mematuhi undang-undang yang berlaku atau proses undang-undang yang sah; atau (c) untuk melindungi hak dan harta intelek DWG FastView.

DWG FastView bekerja dengan vendor pihak ketiga, Constant Contact, untuk menyediakan perkhidmatan buletin e-mel kepada pengguna. Semua maklumat peribadi yang diperoleh berdasarkan perkhidmatan langganan e-mel DWG FastView dilindungi oleh Dasar Privasi E-mel Constant Contact.

Hak Pengguna.

Anda boleh mendapatkan ringkasan mana-mana maklumat peribadi anda yang disimpan oleh kami, atau anda boleh mengubah, memperbetulkan, mengubah atau mengemas kini maklumat tersebut dengan menghubungi DWG FastView melalui alamat pos, e-mel atau nombor telefon yang tertera di bawah.

Langkah Keselamatan.

DWG FastView telah menetapkan langkah berjaga-jaga yang munasabah untuk melindungi maklumat peribadi yang dikumpulkan daripada kehilangan, penyalahgunaan, akses tanpa izin, pendedahan, perubahan atau pemusnahan. Harap maklum bahawa walaupun DWG FastView telah berusaha untuk membuat Laman yang selamat dan boleh dipercayai untuk pengguna, kerahsiaan komunikasi atau bahan yang dihantar ke / dari DWG FastView melalui Laman atau e-mel tidak dapat dijamin.