Dasar Privasi

TERMA DAN SYARAT PENGGUNAAN

PENTING: Sila baca perkara berikut sebelum mengakses dan menggunakan Laman ini. Terima kasih kerana melawat www.gstarcad.net. Kami berharap bahawa anda akan mendapati laman web ini ("Laman") membantu dan bermaklumat. Berikut ialah terma dan syarat ("Syarat") yang terpakai dan mengawal penggunaan Tapak ini oleh anda. Jika anda tidak bersetuju dengan sebarang terma atau syarat di sini, atau mempunyai sebarang pertanyaan, sebelum meneruskan, hubungi kami terus di support@gstarcad.net, dan kami berbesar hati untuk membantu anda.

Syarat Eksklusif.

Harap maklum bahawa Syarat ini secara eksklusif mengatur akses dan penggunaan Laman web ini dan tidak mengubah atau mempengaruhi terma dan syarat. Walau bagaimanapun, beberapa halaman di Laman ini atau kawasan di Laman ini dengan akses terhad ("Laman Selamat", termasuk muat turun sumber) mungkin memerlukan penggunaan syarat dan syarat tambahan atau khas (contohnya, pendaftaran untuk memuat turun perisian).

Panduan Pengguna GoogleDrive

Anda memahami dan bersetuju bahawa kami menggunakan kebenaran data fail Google Drive anda untuk melihat, menukar, mencipta dan memadam dengan tujuan untuk menguruskan fail oleh DWG FastView secara langsung; kami menggunakan maklumat log masuk Google Drive anda dengan tujuan untuk mengekalkan status log masuk anda apabila anda menggunakan fail dalam Google Drive dalam satu tempoh masa; kami menggunakan kebenaran senarai fail Google Drive anda dengan tujuan untuk membantu anda memaparkan senarai fail daripada Google Drive dalam DWG FastView; kami menggunakan kebenaran muat turun fail Google Drive anda dengan tujuan untuk memuat turun fail dari Google Drive ke DWG FastView dan melihat fail tanpa internet; kami menggunakan kebenaran muat naik fail Google Drive anda dengan tujuan untuk memuat naik fail penting ke Google Drive oleh DWG FastView dan menyimpan atau membuat sandaran fail dalam Google Drive.

Perubahan ke Laman web.

Untuk meningkatkan perkhidmatan kami kepada anda, kami berhak untuk membuat perubahan dalam akses, operasi, dan kandungan Laman web ini setiap saat tanpa pemberitahuan. Kami juga berhak untuk membuat perubahan dalam Syarat, jadi periksa sebelum setiap penggunaan untuk perubahan.

Proses Pendaftaran dan Pengguna Berdaftar.

Laman web ini dikhaskan secara eksklusif untuk penggunaan orang yang telah menyelesaikan proses pendaftaran. Tidak ada orang lain selain pengguna berdaftar yang boleh memuat turun sumber dari laman web ini. Kata laluan dan pendaftaran tidak boleh dipindah milik. Anda bertanggungjawab sepenuhnya dan bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan dan kerahsiaan kata laluan ini dan sewajarnya.

Hak untuk Memadam Akaun anda

Anda sentiasa boleh mengubah suai dan memadam akaun anda melalui tapak web DWG FastView "Tetapan Akaun" dalam https://en.dwgfastview.com/account/profile . Selepas memadamkan akaun, maklumat data akaun semasa anda akan dipadamkan secara kekal dan tidak boleh diambil semula. Kandungan, maklumat, data, rekod, dsb. di bawah akaun akan dipadamkan atau tanpa nama (tetapi undang-undang dan peraturan atau pihak berkuasa kawal selia memerlukan pengecualian sebaliknya). Anda menganggap penepian untuk yang diperoleh dalam akaun semasa dan pembelian hak dan perkhidmatan, sila pastikan anda berhati-hati.

Ia mengambil masa sehingga 15 hari untuk memproses permintaan akaun yang dipadamkan. Dan lebih lanjut mengenai prosedur dan protokol pembatalan akaun, rujuk halaman akaun pembatalan "perjanjian pembatalan akaun pengguna."

Notis Hak Cipta.

Anda mengakui bahawa, melainkan dinyatakan secara khusus, GstarCAD ialah pemilik tunggal semua hak harta intelek kepada Tapak ini dan kandungannya, termasuk tetapi tidak terhad kepada perlindungan hak cipta untuk semua kandungan, termasuk reka bentuk, susun atur, grafik, foto, format dan elemen visual lain Tapak. Semua hak pemilikan yang berkaitan dengan maklumat dan bahan yang terkandung di Laman ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada nama, logo, tanda dagangan, grafik, foto, imej, audio, video, mesej, fail dan kandungan GstarCAD, dimiliki atau telah dilesenkan dengan sewajarnya. oleh GstarCAD, DENGAN SEMUA HAK TERPELIHARA. Halaman dan kandungan Tapak boleh disalin secara elektronik atau dicetak dalam salinan keras untuk kegunaan maklumat dalaman, peribadi atau bukan komersial sahaja, dengan syarat tiada pengubahsuaian dibuat, ia tidak diterbitkan dalam mana-mana media, dan pada setiap halaman salinan dalaman, GstarCAD diakui sebagai sumber dengan simbol hak cipta. Anda tidak diberikan sebarang lesen untuk menggunakan kandungan tersebut. Sebarang penggunaan selain daripada yang dinyatakan di atas, termasuk pengeluaran semula bukan dalaman, pengubahsuaian, penyalinan, paparan atau penggunaan mana-mana GstarCAD yang dilindungi hak cipta atau logo, grafik, foto atau imej lain, tanpa kebenaran bertulis GstarCAD terlebih dahulu, adalah dilarang sama sekali. dan akan dikuatkuasakan sepenuhnya mengikut undang-undang. Kecuali untuk data dan maklumat yang dikemukakan menurut perjanjian sedia ada dengan GstarCAD, sebarang idea, bahan atau kandungan yang dikemukakan oleh mana-mana pengguna di atau melalui Laman ini (termasuk melalui e-mel) adalah, setakat anda memiliki hak harta intelek, harta tunggal GstarCAD, dan GstarCAD tidak mempunyai obligasi kerahsiaan dan kami juga tidak bertanggungjawab untuk sebarang tuntutan pelanggaran atau penyelewengan yang mungkin disebabkan oleh sebarang penyerahan. Maklumat peribadi yang diserahkan akan diuruskan mengikut Pernyataan Privasi kami. GstarCAD tidak membuat jaminan, perwakilan atau jaminan bahawa kandungan Tapak ini atau penggunaannya tidak akan melanggar hak harta intelek mana-mana orang, mahupun penggunaan, pemindahan, pengeluaran semula, pengedaran, penghantaran atau penyimpanan mana-mana kandungan Tapak di luar China adalah mematuhi undang-undang mana-mana pihak berkuasa atau bidang kuasa kerajaan lain yang mungkin terpakai.

Tidak Ada Jaminan.

Maklumat di Laman ini disediakan untuk tujuan maklumat am sahaja. Walaupun GstarCAD berusaha untuk memberikan maklumat yang tepat pada masanya, tepat dan lengkap, anda mungkin menemui beberapa kesilapan tipografi, teknikal, fakta atau lain-lain yang tidak disengajakan atau ketinggalan dalam maklumat yang diberikan. Sila bawa mereka kepada perhatian kami di support@gstarcad.net, Memandangkan kesilapan sedemikian mungkin berlaku, GstarCAD tidak membuat jaminan, jaminan atau representasi, secara nyata atau tersirat, mengenai keselamatan, ketepatan masa, kerelevanan, kecukupan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian untuk mana-mana perkara tertentu. tujuan, tajuk, bukan pelanggaran atau kesempurnaan mana-mana data, maklumat atau perkhidmatan yang diberikan kepada anda di atau melalui tapak ini, atau mengenai maklumat yang anda berikan kepada kami. Kami menyediakan maklumat dan kandungan lain yang terkandung di sini atas dasar "seadanya, di mana ada, seperti yang tersedia", dan semua waranti (tersurat atau tersirat) dinafikan, termasuk tetapi tidak terhad kepada waranti tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu , dan bukan pelanggaran.

Mematuhi Semua Undang-Undang.

Laman web ini dikendalikan dari pelayan yang terletak di Beijing, China. Anda bersetuju bahawa penggunaan Situs ini oleh Anda akan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang relevan dan berlaku, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada undang-undang dan peraturan China. Maklumat yang diberikan di dan melalui Laman ini atau Laman yang Diamankan dapat dianggap dalam beberapa kasus sebagai teknologi terkawal dan tunduk pada undang-undang dan peraturan China. Adalah menjadi kewajiban anda untuk memverifikasi dan mematuhi semua undang-undang dan peraturan prc yang berkaitan dengan potensi akses, pemindahan dan penggunaan setiap informasi di sini yang dapat dianggap "dikendalikan" seperti yang ditentukan oleh undang-undang.

Pautan Luar.

Untuk maklumat atau kemudahan anda, Tapak ini mungkin mengandungi pautan terus atau hiperpautan ke tapak web yang diselenggarakan oleh pihak ketiga. Apabila mengklik pada pautan sedemikian, anda meninggalkan Tapak kami. Oleh itu, GstarCAD tidak mempunyai kawalan ke atas, tidak mengendors, dan tidak bertanggungjawab ke atas, kualiti, operasi, kebolehpercayaan, pematuhan undang-undang, etika, amalan perniagaan, mahupun kandungan tapak web pihak ketiga tersebut, atau untuk sebarang produk atau perkhidmatan yang diiklankan atau disediakan di dalamnya. Sebarang transaksi dengan pihak ketiga tersebut, termasuk penyediaan maklumat peribadi anda, adalah atas risiko anda sendiri. Kami dengan jelas menafikan semua liabiliti yang timbul daripada akses anda dan untuk kandungan yang terkandung dalam atau melalui mana-mana tapak web pihak ketiga tersebut.

Akses ke Luar China.

Sekiranya anda mengakses Laman web ini dari luar China, anda melakukannya dengan risiko anda sendiri, dan anda tetap bertanggungjawab sepenuhnya dan bertanggung jawab atas keakraban dan kepatuhan terhadap Syarat ini serta undang-undang, peraturan, arahan, kod, dan peraturan China, termasuk undang-undang dan peraturan nasionalnya, serta undang-undang dari mana Anda mengakses Laman web ini, dan bidang kuasa lain yang berlaku yang mungkin terlibat dalam akses, transmisi, perutean, penerimaan, pengungkapan, penyimpanan atau penggunaan maklumat mengenai Laman web ini, atau sebarang transaksi komersial yang dilakukan di atau melalui Laman web ini.

Batasan Tanggungan dan Ganti rugi.

Anda bersetuju bahawa GstarCAD dan pelanggan, rakan kongsi, dan pekerja masing-masing, pegawai, pengarah, kontraktor, vendor, pembekal, pemberi lesen, penerima serah hak, pengganti, penanggung insurans dan ejen, tidak bertanggungjawab dalam apa-apa aspek untuk sebarang kerosakan (termasuk untuk sebarang khas, kerosakan tidak langsung, ekonomi, teladan, sampingan atau berbangkit) atau kehilangan dalam apa jua bentuk yang mungkin berlaku akibat akses dan penggunaan laman web ini oleh anda.

Undang-undang dan Penyelesaian Pertikaian yang Berlaku.

Anda bersetuju bahawa Terma ini akan ditafsirkan di bawah undang-undang Bandaraya Beijing, tanpa mengira sebarang percanggahan peraturan undang-undang, dan tanpa mengira undang-undang mana-mana bidang kuasa lain yang mungkin ditegaskan. Sebarang pertikaian atau tuntutan yang anda mungkin ada ("Tuntutan") yang timbul daripada akses atau penggunaan Tapak ini hendaklah terlebih dahulu diserahkan secara bertulis kepada GstarCAD dalam tempoh satu bulan (30 hari) dari kejadian yang menyebabkan Tuntutan tersebut didakwa berasaskan, atau Tuntutan tersebut akan dianggap diketepikan. Sebarang Tuntutan yang telah dikemukakan dengan betul kepada GstarCAD yang belum diselesaikan dalam tempoh masa yang munasabah tidak melebihi enam (6) bulan boleh dikemukakan kepada timbang tara yang mengikat sebagai alternatif eksklusif kepada litigasi. Anda secara nyata mengetepikan sebarang hak untuk membawa apa-apa litigasi dalam mana-mana bidang kuasa terhadap GstarCAD berdasarkan akses atau penggunaan laman web ini atau di bawah syarat ini. Sebarang timbang tara akan ditadbir oleh Suruhanjaya Timbang Tara Beijing di Beijing, mengikut peraturan dan prosedur komersil yang berkenaan. Sebarang award timbang tara secara khusus akan mengecualikan sebarang ganti rugi khas, tidak langsung, sampingan, teladan, punitif atau berbangkit.

DASAR PRIVASI.

gstarcad.net, tapak web rasmi GstarCAD, berkongsi kebimbangan anda tentang mengekalkan integriti dan privasi maklumat peribadi yang dikumpul di Internet. GstarCAD komited untuk melindungi privasi anda, dan Dasar Privasi ("Dasar") berikut bertujuan untuk menerangkan amalan pengumpulan dan penyebaran maklumat kami berkaitan dengan tapak web GstarCAD ("Laman"). Sila semak keseluruhan Polisi dan jangan ragu untuk menghubungi kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan.

Pengumpulan Maklumat Peribadi.

Anda bersetuju bahawa Terma ini akan ditafsirkan di bawah undang-undang Bandaraya Beijing, tanpa mengira sebarang percanggahan peraturan undang-undang, dan tanpa mengira undang-undang mana-mana bidang kuasa lain yang mungkin ditegaskan. Sebarang pertikaian atau tuntutan yang anda mungkin ada ("Tuntutan") yang timbul daripada akses atau penggunaan Tapak ini hendaklah terlebih dahulu diserahkan secara bertulis kepada GstarCAD dalam tempoh satu bulan (30 hari) dari kejadian yang menyebabkan Tuntutan tersebut didakwa berasaskan, atau Tuntutan tersebut akan dianggap diketepikan. Sebarang Tuntutan yang telah dikemukakan dengan betul kepada GstarCAD yang belum diselesaikan dalam tempoh masa yang munasabah tidak melebihi enam (6) bulan boleh dikemukakan kepada timbang tara yang mengikat sebagai alternatif eksklusif kepada litigasi. Anda secara nyata mengetepikan sebarang hak untuk membawa apa-apa litigasi dalam mana-mana bidang kuasa terhadap GstarCAD berdasarkan akses atau penggunaan laman web ini atau di bawah syarat ini. Sebarang timbang tara akan ditadbir oleh Suruhanjaya Timbang Tara Beijing di Beijing, mengikut peraturan dan prosedur komersil yang berkenaan. Sebarang award timbang tara secara khusus akan mengecualikan sebarang ganti rugi khas, tidak langsung, sampingan, teladan, punitif atau berbangkit.

Penggunaan Data Peribadi yang Dikumpulkan.

GstarCAD tidak akan menjual, berkongsi, menyewa atau mendedahkan kepada pihak ketiga sebarang maklumat yang mengenal pasti individu, seperti nama, alamat pos dan e-mel, nombor telefon dan maklumat peribadi lain yang anda berikan secara sukarela kepada kami, kecuali (a) untuk menyediakan perkhidmatan yang anda miliki diminta; (b) setakat yang perlu untuk mematuhi undang-undang yang terpakai atau proses undang-undang yang sah; atau (c) untuk melindungi hak dan harta intelek GstarCAD.

GstarCAD bekerjasama dengan vendor pihak ketiga, Constant Contact, untuk memberikan pengguna perkhidmatan surat berita e-melnya. Semua maklumat peribadi yang diperolehi menurut perkhidmatan langganan e-mel GstarCAD dilindungi oleh Dasar Privasi E-mel Constant Contact.

Hak Pengguna.

Anda boleh mendapatkan ringkasan mana-mana maklumat peribadi anda yang disimpan oleh kami, atau anda boleh mengubah suai, membetulkan, menukar atau mengemas kini maklumat tersebut dengan menghubungi GstarCAD melalui alamat pos, e-mel atau nombor telefon yang disenaraikan di bawah.

Langkah Keselamatan.

GstarCAD telah menetapkan langkah berjaga-jaga yang munasabah untuk melindungi maklumat peribadi yang dikumpul daripada kehilangan, penyalahgunaan, akses tanpa kebenaran, pendedahan, pengubahan atau kemusnahan. Sila ambil perhatian bahawa walaupun GstarCAD telah berusaha untuk mencipta Tapak yang selamat dan boleh dipercayai untuk pengguna, kerahsiaan sebarang komunikasi atau bahan yang dihantar ke/dari GstarCAD melalui Tapak atau e-mel tidak dapat dijamin.