Polityka prywatności

REGULAMIN UŻYTKOWANIA

WAŻNE: przeczytaj poniższe informacje przed uzyskaniem dostępu do tej witryny i korzystaniem z niej. Dziękujemy za odwiedzenie https://blog.dwgfastview.com. Mamy nadzieję, że niniejsza witryna internetowa („Witryna”) okaże się pomocna i pouczająca. Poniżej przedstawiono warunki („Warunki”), które mają zastosowanie i regulują korzystanie z tej Witryny. Jeśli nie zgadzasz się z jakimikolwiek niniejszymi warunkami lub warunkami lub masz jakiekolwiek pytania, przed kontynuowaniem skontaktuj się z nami bezpośrednio pod adresem will@blog.dwgfastview.com, a z przyjemnością Ci pomożemy.

Wyłączne warunki.

Należy pamiętać, że niniejsze Warunki regulują wyłącznie dostęp i korzystanie z tej Witryny i nie zmieniają ani nie wpływają na warunki. Jednak niektóre strony w tej Witrynie lub jej obszary z ograniczonym dostępem („Witryny zabezpieczone”, w tym pobieranie zasobów) mogą wymagać zastosowania dodatkowych lub specjalnych warunków (na przykład rejestracji w celu pobrania oprogramowania).

Zmiany w witrynie.

Aby ulepszyć nasze usługi, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w dostępie, działaniu i zawartości tej Witryny w dowolnym momencie bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie również prawo do wprowadzania zmian w Warunkach, dlatego prosimy o sprawdzenie przed każdym użyciem zmian.

Proces rejestracji i zarejestrowani użytkownicy.
Ta strona jest zarezerwowana wyłącznie do użytku osób, które zakończyły proces rejestracji. Żadne inne osoby poza zarejestrowanymi użytkownikami nie mogą pobierać zasobów z tej witryny. Hasła i rejestracja są niezbywalne. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie bezpieczeństwa i poufności tego hasła i odpowiednio.

Informacja o prawach autorskich.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że o ile nie określono inaczej, DWG FastView jest wyłącznym właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej do tej Witryny i jej zawartości, w tym między innymi do ochrony praw autorskich do wszystkich treści, w tym projektu, układu, grafiki, zdjęć, formatu, i inne elementy wizualne Witryny. Wszystkie prawa własności odnoszące się do informacji i materiałów zawartych w tej Witrynie, w tym między innymi do nazwy DWG FastView, logo, znaku towarowego, grafiki, zdjęć, obrazów, audio, wideo, wiadomości, plików i treści, są własnością lub były należycie licencjonowane przez DWG FastView, Z ZASTRZEŻONYMI PRAWAMI. Strony i treści Witryny mogą być kopiowane elektronicznie lub drukowane w formie papierowej wyłącznie do wewnętrznego użytku informacyjnego, osobistego lub niekomercyjnego, pod warunkiem, że nie zostaną wprowadzone żadne modyfikacje, nie zostaną opublikowane w żadnych mediach i na każdej stronie jakiejkolwiek kopii wewnętrznej, DWG FastView jest uznawane za źródło z symbolem praw autorskich. Nie masz żadnej licencji na korzystanie z treści. Każde użycie inne niż określone powyżej, w tym reprodukcja, modyfikacja, kopiowanie, wyświetlanie lub wykorzystywanie dowolnego chronionego prawem autorskim DWG FastView lub innego logo, grafiki, zdjęcia lub obrazu, bez uprzedniej pisemnej zgody DWG FastView, jest surowo zabronione i będzie egzekwowane w pełnym zakresie prawa. Z wyjątkiem danych i informacji przesłanych zgodnie z istniejącą umową z DWG FastView, wszelkie pomysły, materiały lub treści przesłane przez dowolnego użytkownika na tej Witrynie lub za jej pośrednictwem (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej) są, w zakresie, w jakim jesteś właścicielem praw własności intelektualnej, wyłączną własnością DWG FastView, a DWG FastView nie ma obowiązku zachowania poufności ani nie jesteśmy odpowiedzialni za jakiekolwiek roszczenia dotyczące naruszenia lub przywłaszczenia, które mogą wyniknąć z jakiegokolwiek przedłożenia. Przekazane dane osobowe będą traktowane zgodnie z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności. DWG FastView nie gwarantuje, nie oświadcza ani nie gwarantuje, że zawartość tej Witryny lub jej użytkowanie nie narusza praw własności intelektualnej żadnej osoby ani że używanie, przekazywanie, reprodukcja, dystrybucja, przesyłanie lub przechowywanie jakiejkolwiek zawartości Witryny poza Chiny przestrzegają prawa wszelkich innych organów rządowych lub jurysdykcji, które mogą mieć zastosowanie.

Brak gwarancji.

Informacje zawarte w tej Witrynie służą wyłącznie do celów informacyjnych. Podczas gdy DWG FastView stara się dostarczać aktualne, dokładne i kompletne informacje, możesz odkryć nieumyślne błędy typograficzne, techniczne, faktyczne lub inne lub pominięcia w dostarczonych informacjach. Prosimy o zwrócenie nam uwagi na will@blog.dwgfastview.com, ponieważ takie błędy mogą wystąpić, DWG FastView nie udziela żadnych gwarancji, zapewnień ani oświadczeń, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących bezpieczeństwa, terminowości, trafności, wystarczalności, dokładności, niezawodności, przydatności w jakimkolwiek konkretnym celu, tytule, nienaruszaniu lub kompletności jakichkolwiek danych, informacji lub usług dostarczonych na tej stronie lub za jej pośrednictwem, lub dotyczących informacji, które nam przekazujesz. Dostarczamy informacje i inne treści zawarte w niniejszym dokumencie na zasadzie „tak jak jest, gdzie jest, w miarę dostępności”, a wszelkie gwarancje (wyraźne lub dorozumiane) są wyłączone, w tym między innymi dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i brak naruszenia.

Zgodność ze wszystkimi przepisami.

Ta witryna jest obsługiwana z serwerów znajdujących się w Pekinie w Chinach. Zgadzasz się, że korzystanie z tej Witryny będzie zgodne ze wszystkimi stosownymi i obowiązującymi przepisami i regulacjami, które obejmują między innymi chińskie prawa i przepisy. Informacje dostarczane w tej Witrynie i za jej pośrednictwem lub dowolnej Witrynie zabezpieczonej mogą w niektórych przypadkach zostać uznane za technologię kontrolowaną i podlegające prawu i przepisom Chin. Twoim obowiązkiem jest zweryfikowanie i przestrzeganie wszystkich obowiązujących praw i przepisów prc odnoszących się do potencjalnego dostępu, przekazywania i wykorzystywania wszelkich informacji w niniejszym dokumencie, które mogą być uznane za „kontrolowane” zgodnie z przepisami prawa.

Linki zewnętrzne.

Dla Twojej informacji lub wygody niniejsza Witryna może zawierać bezpośrednie łącza lub hiperłącza do witryn internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie. Klikając w taki link, opuszczasz naszą Stronę. W związku z tym DWG FastView nie ma kontroli, nie popiera i nie ponosi odpowiedzialności za jakość, działanie, niezawodność, zgodność z prawem, etyką, praktykami biznesowymi ani treścią takich witryn internetowych osób trzecich ani za jakiekolwiek reklamowane produkty lub usługi. lub tam podany. Wszelkie transakcje z takimi stronami trzecimi, w tym przekazywanie danych osobowych, odbywają się wyłącznie na własne ryzyko. Wyraźnie zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z dostępu użytkownika do treści zawartych w takich witrynach internetowych osób trzecich lub za ich pośrednictwem.

Dostęp poza Chinami.

Jeśli uzyskujesz dostęp do tej Witryny spoza Chin, robisz to na własne ryzyko i pozostajesz w pełni odpowiedzialny za znajomość i zgodność z niniejszymi Warunkami, a także z prawem, przepisami, dyrektywami, kodeksami i zasadami Chiny, w tym ich krajowe prawa i przepisy, a także jurysdykcja, z której uzyskujesz dostęp do Witryny, oraz wszelkie inne obowiązujące jurysdykcje, które mogą być zaangażowane w dostęp, przesyłanie, routing, otrzymywanie, ujawnianie, przechowywanie lub wykorzystywanie informacji tej Witrynie lub jakichkolwiek transakcji handlowych przeprowadzanych w tej Witrynie lub za jej pośrednictwem.

Ograniczenie odpowiedzialności i odszkodowanie.

Zgadzasz się, że firma DWG FastView i jej klienci, partnerzy i ich pracownicy, urzędnicy, dyrektorzy, wykonawcy, sprzedawcy, dostawcy, licencjodawcy, cesjonariusze, następcy, ubezpieczyciele i agenci nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym za jakiekolwiek szczególne , szkody pośrednie, ekonomiczne, przykładowe, przypadkowe lub wtórne) lub utratę jakiegokolwiek charakteru, która może wystąpić w wyniku dostępu i korzystania z tej witryny.

Obowiązujące prawo i rozstrzyganie sporów.

Zgadzasz się, że niniejsze Warunki będą interpretowane zgodnie z prawem miasta Pekin, niezależnie od wszelkich kolizji przepisów prawnych i niezależnie od prawa jakiejkolwiek innej jurysdykcji, do której można się powoływać. Wszelkie spory lub roszczenia, które możesz mieć („Roszczenie”) wynikające z dostępu do Witryny lub korzystania z niej, należy najpierw złożyć na piśmie do DWG FastView w ciągu jednego miesiąca (30 dni) od wystąpienia zdarzenia, w którym domniemane jest takie roszczenie. być oparte lub takie roszczenie zostanie uznane za zrzeczone. Wszelkie roszczenia, które zostały prawidłowo złożone do DWG FastView, a które nie zostały rozwiązane w rozsądnym terminie nieprzekraczającym sześciu (6) miesięcy, mogą zostać poddane wiążącemu arbitrażowi jako wyłącznej alternatywy dla postępowania sądowego. Wyraźnie zrzekasz się wszelkich praw do wszczęcia postępowania sądowego w dowolnej jurysdykcji przeciwko DWG FastView w oparciu o Twój dostęp lub korzystanie z tej witryny lub na podstawie niniejszych warunków.Każdy arbitraż będzie zarządzany przez Pekińską Komisję Arbitrażową w Pekinie, zgodnie z jej obowiązującymi zasadami i procedurami handlowymi . Każde orzeczenie arbitrażowe będzie wyraźnie wykluczać wszelkie szczególne, pośrednie, przypadkowe, przykładowe, karne lub wynikowe szkody.

POLITYKA PRYWATNOŚCI.

DWG FastView.net, oficjalna witryna internetowa DWG FastView, zawiera obawy dotyczące zachowania integralności i prywatności danych osobowych gromadzonych w Internecie. DWG FastView zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkownika, a poniższa Polityka prywatności („Polityka”) ma na celu wyjaśnienie naszych praktyk gromadzenia i rozpowszechniania informacji w związku z witryną internetową DWG FastView („Witryna”). Zapoznaj się z całą Polityką i skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania.

Zbieranie danych osobowych.

Zgadzasz się, że niniejsze Warunki będą interpretowane zgodnie z prawem miasta Pekin, niezależnie od wszelkich kolizji przepisów prawnych i niezależnie od prawa jakiejkolwiek innej jurysdykcji, do której można się powoływać. Wszelkie spory lub roszczenia, które możesz mieć („Roszczenie”) wynikające z dostępu do Witryny lub korzystania z niej, należy najpierw złożyć na piśmie do DWG FastView w ciągu jednego miesiąca (30 dni) od wystąpienia zdarzenia, w którym domniemane jest takie roszczenie. być oparte lub takie roszczenie zostanie uznane za zrzeczone. Wszelkie roszczenia, które zostały prawidłowo złożone do DWG FastView, a które nie zostały rozwiązane w rozsądnym terminie nieprzekraczającym sześciu (6) miesięcy, mogą zostać poddane wiążącemu arbitrażowi jako wyłącznej alternatywy dla postępowania sądowego. Wyraźnie zrzekasz się wszelkich praw do wszczęcia postępowania sądowego w dowolnej jurysdykcji przeciwko DWG FastView w oparciu o Twój dostęp lub korzystanie z tej witryny lub na podstawie niniejszych warunków.Każdy arbitraż będzie zarządzany przez Pekińską Komisję Arbitrażową w Pekinie, zgodnie z jej obowiązującymi zasadami i procedurami handlowymi . Każde orzeczenie arbitrażowe będzie wyraźnie wykluczać wszelkie szczególne, pośrednie, przypadkowe, przykładowe, karne lub wynikowe szkody.

Wykorzystanie zebranych danych osobowych.

DWG FastView nie będzie sprzedawać, udostępniać, wypożyczać ani ujawniać stronom trzecim żadnych danych umożliwiających indywidualną identyfikację, takich jak nazwiska, adresy pocztowe i e-mail, numery telefonów i inne dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz, z wyjątkiem (a) świadczenia usług, zażądał; (b) w zakresie niezbędnym do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa lub obowiązujących procedur prawnych; lub (c) w celu ochrony praw i własności intelektualnej DWG FastView.

DWG FastView współpracuje z dostawcą zewnętrznym, Constant Contact, aby zapewnić użytkownikom usługę biuletynów e-mailowych. Wszystkie dane osobowe uzyskane w ramach usług subskrypcji poczty e-mail DWG FastView są objęte Polityką prywatności poczty elektronicznej Constant Contact.

Prawa użytkownika.

Możesz uzyskać podsumowanie wszelkich przechowywanych przez nas informacji umożliwiających identyfikację lub możesz modyfikować, poprawiać, zmieniać lub aktualizować takie informacje, kontaktując się z DWG FastView za pośrednictwem adresu pocztowego, poczty elektronicznej lub numeru telefonu podanego poniżej.

Środki bezpieczeństwa.

Firma DWG FastView ustanowiła rozsądne środki ostrożności w celu ochrony zebranych danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Należy pamiętać, że chociaż DWG FastView starał się stworzyć bezpieczną i niezawodną Witrynę dla użytkowników, nie można zagwarantować poufności jakiejkolwiek komunikacji lub materiałów przesyłanych do / z DWG FastView za pośrednictwem Witryny lub poczty elektronicznej.