Polityka prywatności

REGULAMIN UŻYTKOWANIA

WAŻNE: Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed uzyskaniem dostępu do tej Witryny i korzystaniem z niej. Dziękujemy za odwiedzenie strony www.gstarcad.net. Mamy nadzieję, że ta strona internetowa („Witryna”) okaże się pomocna i pouczająca. Poniżej przedstawiono warunki ("Warunki"), które mają zastosowanie do korzystania z Witryny i regulują korzystanie z niej. Jeśli nie zgadzasz się z żadnymi warunkami zawartymi w niniejszym dokumencie lub masz jakiekolwiek pytania, przed kontynuowaniem skontaktuj się z nami bezpośrednio pod adresem support@gstarcad.net, a z przyjemnością Ci pomożemy.

Wyłączne warunki.

Należy pamiętać, że niniejsze Warunki regulują wyłącznie dostęp i korzystanie z tej Witryny i nie zmieniają ani nie wpływają na warunki. Jednak niektóre strony w tej Witrynie lub jej obszary z ograniczonym dostępem („Witryny zabezpieczone”, w tym pobieranie zasobów) mogą wymagać zastosowania dodatkowych lub specjalnych warunków (na przykład rejestracji w celu pobrania oprogramowania).

Podręcznik użytkownika Dysku Google

Rozumiesz i zgadzasz się, że wykorzystujemy Twoje uprawnienia do plików na Dysku Google do przeglądania, zmieniania, tworzenia i usuwania w celu bezpośredniego zarządzania plikami przez DWG FastView; używamy Twoich danych logowania do Dysku Google w celu utrzymania statusu logowania, gdy korzystasz z plików na Dysku Google przez pewien czas; wykorzystujemy Twoje uprawnienia do listy plików na Dysku Google w celu pomocy w wyświetlaniu list plików z Dysku Google w DWG FastView; używamy Twojego pozwolenia na pobieranie plików z Dysku Google w celu pobierania plików z Dysku Google do DWG FastView i przeglądania plików bez internetu; używamy Twojego pozwolenia na przesyłanie plików z Dysku Google w celu przesyłania ważnych plików na Dysk Google przez DWG FastView i zapisywania lub tworzenia kopii zapasowych plików na Dysku Google.

Zmiany w witrynie.

Aby ulepszyć nasze usługi, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w dostępie, działaniu i zawartości tej Witryny w dowolnym momencie bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie również prawo do wprowadzania zmian w Warunkach, dlatego prosimy o sprawdzenie przed każdym użyciem zmian.

Proces rejestracji i zarejestrowani użytkownicy.

Ta strona jest zarezerwowana wyłącznie do użytku osób, które zakończyły proces rejestracji. Żadne inne osoby poza zarejestrowanymi użytkownikami nie mogą pobierać zasobów z tej witryny. Hasła i rejestracja są niezbywalne. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie bezpieczeństwa i poufności tego hasła i odpowiednio.

Prawo do usunięcia konta

Zawsze możesz zmodyfikować i usunąć swoje konto poprzez stronę DWG FastView „Ustawienia konta” w https://en.dwgfastview.com/account/profile . Po usunięciu konta informacje o aktualnych danych konta zostaną trwale usunięte i nie będzie można ich odzyskać. Treści, informacje, dane, zapisy itp. na koncie zostaną usunięte lub zanonimizowane (ale przepisy ustawowe i wykonawcze lub organy regulacyjne wymagają innego wyjątku). Uznałeś rezygnację z uzyskanych w rachunku bieżącym oraz zakup praw i usług, pamiętaj o zachowaniu ostrożności.

Przetwarzanie żądania usunięcia konta może potrwać do 15 dni. Więcej informacji o procedurach i protokołach likwidacji konta znajdziesz na stronie "Umowa likwidacji konta użytkownika".

Informacja o prawach autorskich.

Przyjmujesz do wiadomości, że o ile nie określono inaczej, GstarCAD jest wyłącznym właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej do tej Witryny i jej zawartości, w tym między innymi ochrony praw autorskich do wszystkich treści, w tym projektu, układu, grafiki, zdjęć, formatu i inne elementy wizualne Witryny. Wszelkie prawa własności dotyczące informacji i materiałów zawartych w tej Witrynie, w tym między innymi nazwy GstarCAD, logo, znaku towarowego, grafiki, zdjęć, obrazów, audio, wideo, wiadomości, plików i treści, są własnością lub zostały należycie licencjonowane przez GstarCAD, Z WSZYSTKIMI PRAWAMI ZASTRZEŻONYMI. Strony i treści Witryny mogą być kopiowane elektronicznie lub drukowane w formie papierowej wyłącznie do wewnętrznego użytku informacyjnego, osobistego lub niekomercyjnego, pod warunkiem, że nie zostaną wprowadzone żadne modyfikacje, nie zostaną opublikowane w żadnych mediach i na każdej stronie każdej wewnętrznej kopii, GstarCAD jest uznawany za źródło z symbolem praw autorskich. Nie otrzymujesz żadnej licencji na korzystanie z treści. Jakiekolwiek użycie inne niż wymienione powyżej, w tym niewewnętrzne powielanie, modyfikowanie, kopiowanie, wyświetlanie lub używanie jakiegokolwiek chronionego prawem autorskim GstarCAD lub innego logo, grafiki, zdjęcia lub obrazu, bez uprzedniej pisemnej zgody GstarCAD, jest surowo zabronione i będą egzekwowane w pełnym zakresie prawa. Z wyjątkiem danych i informacji przesłanych zgodnie z istniejącą umową z GstarCAD, wszelkie pomysły, materiały lub treści przesłane przez dowolnego użytkownika na tej Stronie lub za jej pośrednictwem (w tym za pośrednictwem poczty e-mail) są, w zakresie, w jakim jesteś właścicielem praw własności intelektualnej, wyłączną własnością GstarCAD, a GstarCAD nie ma obowiązku zachowania poufności ani nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia z tytułu naruszenia lub przywłaszczenia, które mogą wynikać z jakiegokolwiek zgłoszenia. Przesłane dane osobowe będą traktowane zgodnie z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności. GstarCAD nie udziela żadnych gwarancji, oświadczeń ani gwarancji, że zawartość tej Witryny lub jej użycie nie naruszy praw własności intelektualnej żadnej osoby, ani że użycie, transfer, reprodukcja, dystrybucja, transmisja lub przechowywanie jakichkolwiek treści Witryny poza Chinami jest zgodny z prawem wszelkich innych organów rządowych lub jurysdykcji, które mogą mieć zastosowanie.

Brak gwarancji.

Informacje na tej Stronie są podawane wyłącznie w celach ogólnych. Podczas gdy GstarCAD stara się dostarczać aktualne, dokładne i kompletne informacje, możesz odkryć pewne nieumyślne błędy typograficzne, techniczne, merytoryczne lub inne w dostarczonych informacjach. Proszę zwrócić na nie naszą uwagę pod adresem support@gstarcad.net. Ponieważ takie błędy mogą wystąpić, GstarCAD nie udziela żadnych gwarancji, rękojmi ani oświadczeń, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących bezpieczeństwa, terminowości, trafności, wystarczalności, dokładności, niezawodności, przydatności do żadnego konkretnego cel, tytuł, nienaruszanie lub kompletność jakichkolwiek danych, informacji lub usług świadczonych na tej stronie lub za jej pośrednictwem lub dotyczących informacji, które nam przekazujesz. Dostarczamy informacje i inne treści zawarte w niniejszym dokumencie na zasadzie „tak jak jest, gdzie jest, w miarę dostępności”, a wszelkie gwarancje (wyraźne lub dorozumiane) są wyłączone, w tym między innymi dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania.

Zgodność ze wszystkimi przepisami.

Ta witryna jest obsługiwana z serwerów znajdujących się w Pekinie w Chinach. Zgadzasz się, że korzystanie z tej Witryny będzie zgodne ze wszystkimi stosownymi i obowiązującymi przepisami i regulacjami, które obejmują między innymi chińskie prawa i przepisy. Informacje dostarczane w tej Witrynie i za jej pośrednictwem lub dowolnej Witrynie zabezpieczonej mogą w niektórych przypadkach zostać uznane za technologię kontrolowaną i podlegające prawu i przepisom Chin. Twoim obowiązkiem jest zweryfikowanie i przestrzeganie wszystkich obowiązujących praw i przepisów prc odnoszących się do potencjalnego dostępu, przekazywania i wykorzystywania wszelkich informacji w niniejszym dokumencie, które mogą być uznane za „kontrolowane” zgodnie z przepisami prawa.

Linki zewnętrzne.

Dla Twojej informacji lub wygody niniejsza Witryna może zawierać bezpośrednie łącza lub hiperłącza do witryn internetowych utrzymywanych przez osoby trzecie. Klikając w taki link, opuszczasz naszą Witrynę. W związku z tym GstarCAD nie ma kontroli, nie popiera i nie ponosi odpowiedzialności za jakość, działanie, niezawodność, zgodność z prawem, etyką, praktykami biznesowymi ani treścią takich stron internetowych osób trzecich, ani za jakikolwiek reklamowany produkt lub usługę lub przewidzianych w nim. Wszelkie transakcje z takimi stronami trzecimi, w tym przekazywanie danych osobowych, odbywają się wyłącznie na własne ryzyko. Wyraźnie zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z Twojego dostępu do treści zawartych w lub za pośrednictwem takich stron internetowych osób trzecich.

Dostęp poza Chinami.

Jeśli uzyskujesz dostęp do tej Witryny spoza Chin, robisz to na własne ryzyko i pozostajesz w pełni odpowiedzialny za znajomość i zgodność z niniejszymi Warunkami, a także z prawem, przepisami, dyrektywami, kodeksami i zasadami Chiny, w tym ich krajowe prawa i przepisy, a także jurysdykcja, z której uzyskujesz dostęp do Witryny, oraz wszelkie inne obowiązujące jurysdykcje, które mogą być zaangażowane w dostęp, przesyłanie, routing, otrzymywanie, ujawnianie, przechowywanie lub wykorzystywanie informacji tej Witrynie lub jakichkolwiek transakcji handlowych przeprowadzanych w tej Witrynie lub za jej pośrednictwem.

Ograniczenie odpowiedzialności i odszkodowanie.

Zgadzasz się, że GstarCAD i jego klienci, partnerzy i ich odpowiedni pracownicy, urzędnicy, dyrektorzy, kontrahenci, sprzedawcy, dostawcy, licencjodawcy, cesjonariusze, następcy prawni, ubezpieczyciele i agenci nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym za jakiekolwiek szczególne, pośrednie, ekonomiczne, przykładowe, przypadkowe lub wynikowe szkody) lub jakiekolwiek straty, które mogą wystąpić w wyniku Twojego dostępu i korzystania z tej witryny.

Obowiązujące prawo i rozstrzyganie sporów.

Zgadzasz się, że niniejsze Warunki będą interpretowane zgodnie z prawem miasta Pekin, niezależnie od jakichkolwiek przepisów kolizyjnych oraz bez względu na prawo jakiejkolwiek innej jurysdykcji, której można dochodzić. Wszelkie spory lub roszczenia, które możesz mieć („Roszczenie”) wynikające z Twojego dostępu lub korzystania z Witryny, należy najpierw przesłać na piśmie do GstarCAD w ciągu jednego miesiąca (30 dni) od wystąpienia zdarzenia, w związku z którym takie Roszczenie ma lub takie Roszczenie zostanie uznane za zniesione. Wszelkie Roszczenia, które zostały prawidłowo zgłoszone do GstarCAD, a nie zostały rozwiązane w rozsądnym terminie nieprzekraczającym sześciu (6) miesięcy, mogą zostać poddane wiążącemu arbitrażowi jako wyłącznej alternatywie postępowania sądowego. Wyraźnie zrzekasz się wszelkich praw do wszczęcia postępowania sądowego w jakiejkolwiek jurysdykcji przeciwko GstarCAD w oparciu o Twój dostęp lub korzystanie z tej strony lub na podstawie niniejszych warunków. Wszelkie arbitraże będą prowadzone przez Pekińską Komisję Arbitrażową w Pekinie, zgodnie z jej obowiązującymi zasadami i procedurami handlowymi. Jakiekolwiek orzeczenie arbitrażowe w szczególności wyklucza jakiekolwiek szczególne, pośrednie, przypadkowe, przykładowe, karne lub wtórne szkody.

POLITYKA PRYWATNOŚCI.

Oficjalna strona GstarCAD, gstarcad.net, dzieli się Twoimi obawami dotyczącymi zachowania integralności i prywatności danych osobowych gromadzonych w Internecie. GstarCAD zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności, a poniższa Polityka prywatności ("Polityka") ma na celu wyjaśnienie naszych praktyk gromadzenia i rozpowszechniania informacji w związku ze stroną internetową GstarCAD ("Witryna"). Zapoznaj się z całą Polityką i skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania.

Zbieranie danych osobowych.

Zgadzasz się, że niniejsze Warunki będą interpretowane zgodnie z prawem miasta Pekin, niezależnie od jakichkolwiek przepisów kolizyjnych oraz bez względu na prawo jakiejkolwiek innej jurysdykcji, której można dochodzić. Wszelkie spory lub roszczenia, które możesz mieć („Roszczenie”) wynikające z Twojego dostępu lub korzystania z Witryny, należy najpierw przesłać na piśmie do GstarCAD w ciągu jednego miesiąca (30 dni) od wystąpienia zdarzenia, w związku z którym takie Roszczenie ma lub takie Roszczenie zostanie uznane za zniesione. Wszelkie Roszczenia, które zostały prawidłowo zgłoszone do GstarCAD, a nie zostały rozwiązane w rozsądnym terminie nieprzekraczającym sześciu (6) miesięcy, mogą zostać poddane wiążącemu arbitrażowi jako wyłącznej alternatywie postępowania sądowego. Wyraźnie zrzekasz się wszelkich praw do wszczęcia postępowania sądowego w jakiejkolwiek jurysdykcji przeciwko GstarCAD w oparciu o Twój dostęp lub korzystanie z tej strony lub na podstawie niniejszych warunków. Wszelkie arbitraże będą prowadzone przez Pekińską Komisję Arbitrażową w Pekinie, zgodnie z jej obowiązującymi zasadami i procedurami handlowymi. Jakiekolwiek orzeczenie arbitrażowe w szczególności wyklucza jakiekolwiek szczególne, pośrednie, przypadkowe, przykładowe, karne lub wtórne szkody.

Wykorzystanie zebranych danych osobowych.

GstarCAD nie będzie sprzedawać, udostępniać, wynajmować ani ujawniać stronom trzecim żadnych danych umożliwiających identyfikację osób, takich jak nazwiska, adresy pocztowe i e-mail, numery telefonów i inne dane osobowe, które nam dobrowolnie przekazujesz, z wyjątkiem (a) świadczenia usług, które posiadasz wymagany; (b) w zakresie niezbędnym do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa lub obowiązujących procesów prawnych; lub (c) w celu ochrony praw i własności intelektualnej GstarCAD.

GstarCAD współpracuje z zewnętrznym dostawcą Constant Contact, aby zapewnić użytkownikom usługę biuletynu e-mail. Wszystkie dane osobowe uzyskane zgodnie z usługami subskrypcji e-mail GstarCAD są objęte Polityką prywatności poczty e-mail firmy Constant Contact.

Prawa użytkownika.

Możesz uzyskać podsumowanie wszelkich przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych lub możesz modyfikować, poprawiać, zmieniać lub aktualizować takie informacje, kontaktując się z GstarCAD za pośrednictwem adresu pocztowego, e-maila lub numeru telefonu podanego poniżej.

Środki bezpieczeństwa.

GstarCAD ustanowił rozsądne środki ostrożności w celu ochrony zebranych danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Należy pamiętać, że chociaż GstarCAD dołożył wszelkich starań, aby stworzyć bezpieczną i niezawodną Witrynę dla użytkowników, nie można zagwarantować poufności jakiejkolwiek komunikacji lub materiałów przesyłanych do/z GstarCAD za pośrednictwem Witryny lub poczty e-mail.