چگونه با DWG Fastview برای موبایل، نقطه شناسه را در طراحی CAD اندازه گیری کنیم؟

In CAD drawings, an ID point is a unique identifier that is assigned to an object or entity within the drawing. ID points are used to help locate and reference specific parts of the drawing, such as lines, curves, and shapes. They are often used in conjunction with measurement tools to precisely identify and measure different components of the drawing.

Recently the feature of measuring ID point was added to DWG FastView for Mobile. You can use it here:

Move the blue arrow to measure and the X & Y coordinates can be displayed below real-time.

این ویژگی هر روز 10 دقیقه رایگان است اما اگر می خواهید زمان بیشتری از آن استفاده کنید و همه ویژگی ها را باز کنید و همه تبلیغات را ببندید، لطفاً روی دکمه زیر کلیک کنید تا حساب خود را ارتقا دهید (در تلفن همراه. اگر می خواهید در رایانه شخصی ارتقا دهید، کلیک کنید اینجا).

4 ???? ?? ?How to measure ID point in CAD drawing with DWG Fastview for Mobile??

????????? ?? ???????

????? ????? ??? ????? ?????? ??. ??????? ???????? ??????????? ??????? *