Vẽ một đường chấm theo cách này trong DWG FastView cho PC

Khi chúng ta cần vẽ các đường chấm Chúng ta thường sử dụng đường chấm khi chúng ta vẽ CAD. Ví dụ, chúng ta cần sử dụng đường chấm khi vẽ ba hình chiếu; chúng ta cũng cần sử dụng đường chấm chấm khi vẽ cửa sổ; chúng ta cần sử dụng đường chấm khi thực hiện một số phân biệt. Từ Đọc thêm ...

DWG FastView-General command-Layer

Khi bạn mở một bản vẽ, ở chế độ xem, nhóm lệnh thứ 2 bên trái là các lệnh lớp trong khi ở chế độ chỉnh sửa, nó nằm ở vị trí thứ 4. Nó cung cấp các chức năng Layer List, Layer Off, Off Other, Layer Before, Turn All Layer On, Make Layer Current. Danh sách lớp Nó hiển thị tất cả các lớp trong Đọc thêm ...