Rysowanie DWG FastView w trybie edycji

Rysuj w trybie edycji

Rysuj kroki

Określ punkt

Możesz określić punkt, dotykając lub przeciągając na ekranie.
Możesz również wprowadzić współrzędne biegunowe lub współrzędne względne na klawiaturze, aby określić punkt.

Dostosuj punkt

Po określeniu punktu możesz dostosować jego położenie w następujący sposób:
?1?Tap on point marker and then dragging it to adjust its position;
?2?Change its polar coordinates or relative coordinates in keypad;
?3?Tap on coordinate marker(the rectangle box with X and Y) and change its absolute coordinates in keypad.

Potwierdź punkt

Po określeniu punktu lub dostosowaniu go można potwierdzić jego położenie w następujący sposób:
?1?Tap blank in drawing area;
?2?Tap ??? in keypad;
?3?Tap ??? keywords behind command prompts.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wype?nienie jest wymagane, s? oznaczone symbolem *