Rysowanie DWG FastView w trybie edycji

Rysuj w trybie edycji

Rysuj kroki

Określ punkt

Możesz określić punkt, dotykając lub przeciągając na ekranie.
Możesz również wprowadzić współrzędne biegunowe lub współrzędne względne na klawiaturze, aby określić punkt.

Dostosuj punkt

Po określeniu punktu możesz dostosować jego położenie w następujący sposób:
(1)Dotknij znacznika punktu, a następnie przeciągnij go, aby dostosować jego położenie;
(2)Zmień jego współrzędne biegunowe lub współrzędne względne na klawiaturze;
(3)Dotknij znacznika współrzędnych (prostokąt z X i Y) i zmień jego współrzędne bezwzględne na klawiaturze.

Potwierdź punkt

Po określeniu punktu lub dostosowaniu go można potwierdzić jego położenie w następujący sposób:
(1)Dotknij pustego obszaru rysowania;
(2)Dotknij „√” na klawiaturze;
(3)Dotknij słowa kluczowego „√” za wierszami poleceń.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wype?nienie jest wymagane, s? oznaczone symbolem *