دستور Ellipse را از DWG FastView برای موبایل امتحان کنید

در DWG FastView برای موبایل، یک دستور Ellipse در ناحیه فرمان Annotation وجود دارد.

برای مثال اندروید را در نظر بگیرید، ویدیوی زیر را تماشا کنید:

این ویژگی رایگان نیست، اما می‌توانید هر روز با تماشای یک تبلیغ ویدیویی، ۱۵ دقیقه از آن رایگان استفاده کنید. اگر می‌خواهید مدت زمان بیشتری از آن استفاده کنید یا تمام ویژگی‌های پیشرفته را باز کنید و تبلیغات را ببندید، لطفاً با دکمه زیر حساب خود را ارتقا دهید:

????????? ?? ???????

????? ????? ??? ????? ?????? ??. ??????? ???????? ??????????? ??????? *