dwg fastview-general command-view tag

Xem mô tả chức năng thẻ

 

Bạn có thể thêm một số dạng xem thường được sử dụng vào Thẻ xem. Trong danh sách Thẻ xem, bạn có thể chuyển đổi chế độ xem bằng cách nhấn vào tên Thẻ xem.

Tạo một Thẻ xem mới:

Nhấn vào "+" để tạo Thẻ xem mới. Bạn có thể thu phóng hoặc xoay chế độ xem hiện tại để điều chỉnh chế độ xem, sau đó thêm nó vào Thẻ xem của bạn. Vui lòng đặt tên cho Thẻ xem mới của bạn để dễ dàng xác định.

Quản lý Thẻ xem của bạn:

(1) Chuyển đổi View Tag: chạm vào View Tag name để chuyển sang View Tag khác. Vùng vẽ hiển thị dạng xem được xác định của Thẻ dạng xem được chỉ định.
(2) Đổi tên: có sẵn để đổi tên tên Thẻ xem bằng cách nhấn vào nút đổi tên.
(3) Xóa: có sẵn để đổi tên tên Thẻ xem bằng cách nhấn vào nút xóa.

M?t câu tr? l?i cho ?dwg fastview-general command-view tag?

Thêm nofollow vào liên k?t

M? liên k?t trong c?a s? m?i Hi?n th? ngày