DWG FastView-رسم در حالت ویرایش

در حالت ویرایش ترسیم کنید

مراحل را ترسیم کنید

یک نقطه را مشخص کنید

می توانید با ضربه زدن یا کشیدن روی صفحه، یک نقطه را مشخص کنید.
همچنین می توانید مختصات قطبی یا مختصات نسبی را در صفحه کلید برای تعیین یک نقطه وارد کنید.

یک نقطه را تنظیم کنید

پس از تعیین یک نقطه، می توانید موقعیت آن را به روش های زیر تنظیم کنید:
?1?Tap on point marker and then dragging it to adjust its position;
?2?Change its polar coordinates or relative coordinates in keypad;
?3?Tap on coordinate marker(the rectangle box with X and Y) and change its absolute coordinates in keypad.

یک نکته را تایید کنید

پس از تعیین یک نقطه یا تنظیم آن، می توانید موقعیت آن را به روش های زیر تأیید کنید:
?1?Tap blank in drawing area;
?2?Tap ??? in keypad;
?3?Tap ??? keywords behind command prompts.

????????? ?? ???????

????? ????? ??? ????? ?????? ??. ??????? ???????? ??????????? ??????? *