لطفاً برنامه حق بیمه قدیمی را در فروشگاه Google Play خریداری نکنید

کاربران عزیز ،

ما یک برنامه تلفن همراه قدیمی مشابه DWG FastView در فروشگاه Google Play داریم. نامیده می شود DWG FastView Pro.

در واقع این قدیمی است و مدتها پیش کنار گذاشته شده است. دانلود آن هزینه دارد. و بعداً ، DWG FastView جایگزین DWG FastView Pro شد.

در داخل DWG FastView ، ویژگی ممتاز یا حرفه ای وجود دارد. برای عضویت در آن می توانید خرید کنید.

اگر DWG FastView pro ، برنامه متروکه را خریداری کرده اید ، می توانید آن را راه اندازی کرده و با دستورالعمل ها به برنامه جدید بروید. همچنین می توانید بازپرداخت خود را از فروشگاه Play به تنهایی اعمال کنید و مورد جدید را خریداری کنید.

لوگو یا نماد برنامه جدید و قدیمی را از یاد ببرید:

 

جدید.

آن قدیمی

از درک شما بسیار متشکرم.

????????? ?? ???????

????? ????? ??? ????? ?????? ??. ??????? ???????? ??????????? ??????? *